fbpx

Blog

Kritinės klaidos

Kritinės klaidos

09:11 14 gruodžio in Informacija

35 Papildomi valdymo įtaisai:
35.1 KK – veda variklį, pasirinkęs netinkamą pavarą arba neišjungęs sankabos;
35.2 KK – bando antrą kartą užvesti variklį, kai jis jau veikia;
35.3 KK – neužsisega saugos diržo, kai tai yra būtina;
35.4 KK – naudojasi mobiliuoju telefonu laikydamas jį rankoje tuo metu, kai transporto priemonė juda arba stovi, bet variklis neišjungtas;
35.5 KK (A1 ir A kategorijos) – pradeda važiuoti su nuleista atramine šonine kojele.
36 Sankabos valdymas:
36.1 KK – užgesina variklį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
36.2 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja nuspaudęs sankabos paminą daugiau kaip penkias sekundes;
36.3 KK (A1 ir A kategorijos) – pakelia priekinį ratą, nes blogai valdo sankabą arba per greitai įsibėgėja.
37 Pavaros pasirinkimas:
37.1 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – jungia atbulinės eigos pavarą, kai važiuoja į priekį, arba važiavimo į priekį pavarą, kai važiuoja atbuline eiga, arba transporto priemonės su automatine pavarų dėže stovėjimo („Park“ pozicija) pavarą, kai transporto priemonė juda;
37.2 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą daugiau kaip penkias sekundes;
37.3 KK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – neperjungia pavaros iš antro karto.
38 Vairo valdymas (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A):
38.1 KK – nesuvaldo (neišlaiko) vairo;
38.2 KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai transporto priemonė juda.
39 Stabdymas:
39.1 KK – be reikalo staigiai stabdo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
39.2 KK – neišlaiko vietoje transporto priemonės, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia transporto priemonei pariedėti atgal, ir greitai nepasitaiso(sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
39.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stipriai spaudžia stabdžių paminą, taip blokuodamas transporto priemonės ratus ir priversdamasjuos slysti, ir greitai nepasitaiso;
39.4 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – be reikalo važiuoja laikydamas koją ant stabdžių paminos tris sekundes ir daugiau;
39.5 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – įjungia stovėjimo stabdį važiuodamas ir nesuvaldo transporto priemonės;
39.6 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – pradeda važiuoti palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos;
39.7 KK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja priekinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą);
39.8 KK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą) ir greitai nepasitaiso;
39.9 KK (A1 ir A kategorijos) – nuolat spaudžia stabdžių paminą / svirtį (stabdžių signalas veikia gana ilgą laiką), kai transporto priemonė juda. Vertindamas šią KK egzaminuotojas privalo būti tikras, kad klaida įvyko ne dėl stabdžių signalo jungiklio gedimo. Ši KK nevertinama, kai egzaminuojamasis atlieka specialiuosius važiavimo siaura juosta, aštuoniuke, gyvatėle manevrus.
40 Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
40.1 KK – pasirenka netinkamą trajektoriją / persirikiuoja važiuojamųjų dalių sankirtoje, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
40.2 KK – netinkamai lenkia arba apvažiuoja į kairę sukančią transporto priemonę;
40.3 KK – sustoja, kur sustoti draudžiama;
40.4 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – važiuoja taip, kad trečdalis transporto priemonės ar daugiau be reikalo yra priešpriešinio eismo juostoje;
40.5 KK (C1, C, C1E ir CE kategorijos) – važiuoja per sankryžą tiesiai toliau nuo važiuojamosios dalies krašto negu antrąja eismo juosta;
40.6 KK (A1 ir A kategorijos) – važiuoja per arti priešingų krypčių eismo srautus skiriančios linijos (paženklinta arba nepaženklinta važiuojamoji dalis), eismo juostos linijos ar dešiniojo / kairiojo važiuojamosios dalies krašto ar kelkraščio, sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, kai bet kuri motociklininko kūno dalis yra priešpriešinio eismo juostoje.
41 Padėties pasirinkimas manevruojant:
41.1 KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, bent vienas dešinysis transporto priemonės ratas yra toliau kaip 80 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
41.2 KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės (gairelių) arba ant / už stovėjimo vietą žyminčių linijų;
41.3 KK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą nuvažiavo daugiau kaip 5 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo ar gairelių).
42 Padėties pasirinkimas sukant į dešinę:
42.1 KK – suka iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
42.2 KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
42.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą.
43 Padėties pasirinkimas sukant į kairę:
43.1 KK – suka (apsisuka) iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į kairę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
43.2 KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
43.3 KK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau įvažiuojant į posūkį arba išvažiuojant iš jo be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą;
43.4 KK (A1 ir A kategorijos) – sukdamas į kairę bet kokia motociklo ar kūno dalimi išsikiša į priešpriešinio eismo juostą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
44 Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
44.1 KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos važiuodamas per geležinkelio pervažą ar nereguliuojamą sankryžą;
44.2 KK – nukreipia žvilgsnį nuo važiavimo krypties ir sudaro pavojingą arba potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir tikrindamas per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį;
44.3 KK (B1 ir B kategorija) – neatsisuka pasižiūrėti atgal, kas vyksta šalia ir už transporto priemonės, važiuodamas atbuline eiga.
45 Įspėjamųjų signalų naudojimas:
45.1 KK – netinkamai rodo posūkio signalą ir taip sudaro pavojingą situaciją.
46 Sprendimų priėmimas:
46.1 KK – įvažiuoja ir sustabdo transporto priemonę pėsčiųjų perėjoje, važiuojamųjų dalių sankirtoje, kurioje arba už kurios yra kliūtis, arba geležinkelio pervažoje;
46.2 KK – užsidegus geltonam arba raudonam šviesoforo signalui neišvažiuoja iš važiuojamųjų dalių sankirtos, kai buvo įvažiavęs į ją ketindamas sukti į kairę. Ši KK vertinama, kai egzaminuojamasis nepasinaudoja saugiu tarpu transporto sraute išvažiuoti iš važiuojamųjų dalių sankirtos;
46.3 KK – neduoda kelio (nepraleidžia) transporto priemonėms ar kitiems eismo dalyviams. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis važiuoja, nes negali duoti kelio dėl kitų eismo dalyvių veiksmų.
47 Saugaus atstumo pasirinkimas:
47.1 KK – laikosi per vieną sekundę (dvi, jei kelio danga šlapia, apledėjusi, grįsta akmenimis ar pan.) ar mažiau nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
47.2 KK – važiuodamas 20 km/h ar didesniu greičiu laikosi mažesnio kaip 0,5 m šoninio atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje.
48 Greičio pasirinkimas:
48.1 KK – važiuoja daugiau kaip 8 km/h greičiu viršydamas leistiną greitį;
48.2 KK – važiuoja 10 proc. ar daugiau viršydamas leistiną greitį, kai leistinas greitis yra nuo 40 km/h iki 80 km/h;
48.3 KK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. daugiau kaip 15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo situacija to nereikalauja. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis saugiai greitėja su transporto srautu;
48.4 KK – didina greitį, kai yra lenkiamas, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
48.5 KK – važiuoja per greitai, bet neviršija leistino greičio, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir važiuodamas atbuline eiga;
48.6 KK, nurodytos 48.2 ir 48.3 punktuose, neturi būti vertinamos, jei buvo trumpalaikės ir greitai ištaisytos.
49 Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
49.1 KK – nevykdo eismo reguliavimo signalo, kelio ženklo arba kelių ženklinimo reikalavimų. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė išvažiuoja už linijos, žyminčios specialiajam važiavimo manevrui skirto ploto ribas;
49.2 KK – sustabdo transporto priemonę už „Stop“ linijos ar važiuojamųjų dalių sankirtos krašto tokiu atstumu, kad sudaro potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamasis, atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą, pravažiuoja sustojimo vietą žyminčią liniją (gaireles);
49.3 KK – nesustabdo transporto priemonės prieš ,,Stop“ liniją ir kiek įmanoma arčiau jos. Sustojimas kiek įmanoma arčiau reiškia ne daugiau kaip per 1 m nuo „Stop“ linijos, tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti neįmanoma ir egzaminuotojas privalo vertinti pagal eismo sąlygas tuo momentu.
50 Nuoseklumas (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos):
50.1 KK – nesugeba atkabinti / prikabinti priekabos;
50.2 KK – praleidžia dalį veiksmų, taip sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją:
50.2.1 nepanaudoja stovėjimo stabdžio;
50.2.2 neatlieka sukabinimo patikrinimo manevro;
50.2.3 nepakelia arba nenuleidžia atramų ar neužfiksuoja pakėlimo rankenos;
50.2.4 neįsitikina, kad sukabinimo įtaiso kablio / smaigo užrakto žiotys uždarytos;
50.2.5 nenaudoja ratų atsparų, kai to reikia;
50.2.6 neatjungia ir neuždaro arba nesujungia žarnų / kabelių;
50.2.7 (C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) prieš pradėdamas važiuoti neįsitikina, ar oro slėgis sistemoje pasiekė tinkamą lygį.
51 Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1 ir A kategorijos):
51.1 KK – krenta nuo motociklo arba jį paguldo;
51.2 KK – neišlaiko pusiausvyros ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
52 Sėdėsena (A1 ir A kategorijos):
52.1 KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai motociklas važiuoja;
52.2 KK – padeda kojas ant paminų kitaip, nei skirta kojoms naudoti valdymo įtaisus.
Vairavimo mokykla Vilniuje „Vairuok Čia“Susisiekime